2% z dane za rok 2014

KEDY: 30.04.2015 o

KDE:

Postup pri poukázaní 2 % sa líši od toho, či ste zamestnanec, či si podávate daňové priznanie sami (živnostníci), alebo či ste firma:

Podrobné informacie tu:
Ak ste zamestnanec...

 1. Do 15. februára 2015 požiadate svojho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie...) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2 % z dane sú najmenej 3 eurá.
 2. Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte časť 01 až 11 – Vaše osobné údaje. 
 4. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech OZZO.

Ak podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci)...

 1. Vo Vašom prípade je „Vyhlásenie o poukázaní“ 2 % z Vašich daní priamo v daňovom priznaní (Oddiel VIII. V daňovom priznaní typu A alebo Oddiel XIII. v daňovom priznaní typu B). Dve percentá z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3 eur.
 2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ nasledovné údaje:
  - Sumu 2 %, prípadne 3 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
  - IČO: 30868033
  - Právna forma: občianske združenie
  - Obchodné meno (názov): Zohorské ozveny
  - Sídlo: ZOHOR, 90051, Stupavská, 78/11
 3. Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 4. Podajte daňové priznanie za rok 2014 do určeného termínu (31. marec 2015) a do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech OZZO.

Ak ste právnická osoba...

 1. „Vyhlásenie o poukázaní“ je u právnických osôb súčasťou daňového priznania (Časť IV.).
 2. Ak ste v roku 2014 (až do termínu podania daňového priznania v roku 2015)  na verejnoprospešné účely darovali financie vo výške min. 0,5 % dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane z príjmu, vyplňte v  časti IV. Daňového priznania do riadku 1 celkovú sumu darov v roku 2014 a do riadku 2 sumu 2 % z dane.
 3. Ak ste v roku 2014 nedarovali na verejnoprospešné účely financie vo výške min. 0,5 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5 % z dane z príjmu, vyplňte do riadku 3 sumu 1,5 % z dane.
 4. Vyplňte časti IV. Údaje o prijímateľovi. Údaje OZZO sú:
  - IČO: 30868033
  - Právna forma: občianske združenie
  - Obchodné meno (názov): Zohorské ozveny
  - Sídlo: ZOHOR, 90051, Stupavská, 78/11
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Podajte daňové priznanie za rok 2014 do určeného termínu a do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 1,5 alebo 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech OZZO. 

Dokument: